Sarah, Harry and Silvo went fat biking in Wales for Guardian Labs

 - Fat biking - Emli Bendixen
 - Fat biking - Emli Bendixen
 - Fat biking - Emli Bendixen
 - Fat biking - Emli Bendixen
 - Fat biking - Emli Bendixen
 - Fat biking - Emli Bendixen
 - Fat biking - Emli Bendixen